Notice: Undefined index: expires_in in /var/www/vhosts/coaching-club.nl/httpdocs/wp-content/mu-plugins/CoachingClub/includes/classes/class-pnp-api.php on line 91
Algemene Voorwaarden | Coaching Club Nederland

Coaches Inloggen

ALGEMENE VOORWAARDEN

COACHING CLUB

KvK:67117066

 

Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna weergegeven.

 1. Opdrachtnemer: Coaching Club (Kamer van Koophandel Amsterdam, Nederland, 67117066)
 2. Member: degene die de lid wordt van de Coaching Club
 3. Membership: het verzoek Member aan Membershipnemer verstrekt voor het verrichten van de diensten zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
 4. Overeenkomst: de door Member en Opdrachtnemer getekende overeenkomst/ bevestiging ter zake van de door Opdrachtnemer aan Member verstrekte Membership, inclusief deze Algemene Voorwaarden en alle daartoe behorende bijlagen gezamenlijk, inclusief amendementen of wijzigingen die later tussen Member en Membershipnemer zijn overeengekomen.
 5. IE-rechten: ieder recht op waren-, dienst- of beeldmerken, handelsnamen, modellen, octrooien, auteursrechten en enige ander intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd en met inbegrip van aanvragen voor het toekennen van dergelijke rechten die een partij waar ook ter wereld bezit.
 6. Ontvanger: een partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt.
 7. Verstrekker: een partij die Vertrouwelijke Informatie ter beschikking stelt.
 8. Vergoeding: de vergoeding voor de Membership die Member aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
 9. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, gegevens, documenten en andere materialen van welke soort en in welke vorm ook, ongeacht of deze geschreven zijn of ongeschreven, die betrekking hebben op een partij en het bedrijf dat hij uitoefent, met inbegrip van het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst, technische, financiële en business informatie, namen van bestaande of mogelijke klanten, partners, leveranciers, beoogde transacties, rapporten, plannen, computer programma’s, computer data, ontwerpen, modellen, know-how, bedrijfsgeheimen en andere informatie, ongeacht of deze informatie zichtbaar wordt gemerkt of geïdentificeerd als “vertrouwelijk” of “geheim”. Onder Vertrouwelijke Informatie is niet begrepen informatie die: (i) al in het publieke domein is of openbaar ter beschikking komt zonder schending door de Ontvanger of enige derde van een plicht tot geheimhouding; (ii) rechtmatig was verkregen door de Ontvanger voorafgaand aan de bekendmaking door de Verstrekker, zoals blijkt uit de boeken en bescheiden van de Ontvanger; of (iii) door de Ontvanger onafhankelijk is verkregen van een derde die niet gebonden was aan enige plicht tot geheimhouding met betrekking tot die informatie.

 

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Member en Opdrachtnemer en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van Member en Opdrachtnemer.
 1. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Member wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om haar algemene voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of onderdelen daaruit te verwijderen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de Member bekendgemaakt. Zij treden in werking één week na bekendmaking. Indien Member de wijzigingen niet wenst te accepteren, heeft Member het recht de overeenkomst binnen één week na bekendmaking op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt Member geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een Membership. Iedere aanvaarde Membership wordt door Opdrachtnemer deugdelijk en schriftelijk bevestigd aan Member in de Overeenkomst.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer gelden voor een periode van 14 (veertien) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadien komt de aanbieding of offerte te vervallen.

 

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de Membership uitvoeren naar beste inzicht en vermogen conform het bepaalde in de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Membership dit vereist, heeft Member het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Overeenkomst is de volledige weergave van hetgeen tussen Member en Opdrachtnemer is overeengekomen en vervangt alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten of andere afspraken.
 4. Indien een Membership wordt uitgevoerd op een locatie van Member, dan zal Opdrachtnemer de regels naleven van de (lokale) bij Member geldende procedures en richtlijnen, op voorwaarde dat deze voorafgaand aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.
 5. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen door zowel Member als Opdrachtnemer tijdig en schriftelijk aan elkaar te worden medegedeeld en vervolgens door zowel Opdrachtnemer als Member schriftelijk te worden aanvaard en ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Member en Opdrachtnemer.

  

Vergoeding en betaling

 1. Voor het uitvoeren van de Membership is Member aan Opdrachtnemer de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Voor zover voor de uitvoering van de Membership een vaste prijs is afgesproken, zal Opdrachtnemer de Member schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Facturering zal door Opdrachtnemer voorafgaand aan iedere kalendermaand geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Facturatie geschiedt via automatische incasso of factuur.
 5. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Opdrachtnemer dient te maken ter incasso van hetgeen Member ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Member. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd alle werkzaamheden voor Member op te schorten zolang geen volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen.

 

Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde duur. Tijdens de contractperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt zich in dat geval het recht voor een nader te bepalen redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Member.
 2. De Overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd, minimaal 2 kalendermaanden voor de einddatum. Indien de Overeenkomst niet wordt opgezegd, dan zal na het verstrijken van de bepaalde duur in de Overeenkomst, de Overeenkomst met inachtneming van dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 3. Zowel Opdrachtnemer als Member heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet herstelt binnen een termijn van 14 dagen na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, met dien verstande dat de niet-nakoming steeds van zodanige aard moet zijn dat de ernst daarvan de ontbinding rechtvaardigt.
 4. Zowel Opdrachtnemer als Member heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving te ontbinden:

– in geval van faillissement of surseance van de wederpartij of indien een besluit wordt genomen tot liquidatie of ontbinding van de vennootschap of onderneming;

– indien de wederpartij aan zijn schuldeisers een betalingsregeling aanbiedt;

– indien de wederpartij zijn onderneming staakt.

 1. Zowel Opdrachtnemer als Member heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij zich zodanig gedraagt, dan wel indien er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden, dat van de ontbindende partij redelijkerwijze niet langer gevergd kan worden de overeenkomst langer te laten voortduren.
 2. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Member (i) aan Member alle gegevensdragers die Vertrouwelijke Informatie bevatten aan Member retourneren, dan wel, naar keuze van Member, deze gegevensdragers vernietigen en (ii) alle Vertrouwelijke Informatie die is opgeslagen op de computers of in dossiers van Opdrachtnemer verwijderen, met dien verstande dat Opdrachtnemer gerechtigd is één kopie te behouden in verband met bewaarverplichtingen en als eventueel bewijs.
 3. Beëindiging of opzegging van de Overeenkomst ontslaat Member niet van haar verplichting om de Vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging of opzegging. Het zevende lid is niet van toepassing zolang Member niet aan deze betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van beëindiging of opzegging van de Overeenkomst, zullen de verplichtingen die op grond van hun aard in stand dienen te blijven na beëindiging, van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot artikel 8 (geheimhouding), artikel 9 (IE rechten), artikel 10 (aansprakelijkheid), artikel 12 (non-hiring) en artikel 13 (geschillen en toepasselijk recht).

IE Rechten en publiciteit

 1. Het eigendom van door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten, (proef)ontwerpen, adviezen, documenten, rapporten en andere ontwikkelde resultaten ten behoeve van de Overeenkomst blijft volledig bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen.
 2. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een nader te bepalen redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Het is Member niet toegestaan het genoemde in het eerste lid ten behoeve van enige derde te gebruiken of anderszins ter beschikking te stellen. Deze verplichting blijft voortbestaan ook na beëindiging van de Overeenkomst.
 4. Fotomateriaal gemaakt door Opdrachtnemer kan gebruikt worden door Member mits hiervoor toestemming is verleend en er credits worden gegeven aan de Opdrachtnemer
 5. Zowel Member als Opdrachtnemer zullen elkaars naam uitsluitend gebruiken in een positieve context en met inachtneming van elkaars IE Rechten en zullen elkaars naam, imago of reputatie op geen enkele manier schade toebrengen.

Aansprakelijkheid

 1. Een Partij die tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor de directe schade die daaruit voortvloeit, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
 2. De Membership wordt gekwalificeerd als een inspanningsverplichting aan de zijde van Opdrachtnemer. Member is zelf geheel verantwoordelijk voor de beslissingen die zij neemt op basis van adviezen die worden verstrekt door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van een Partij onder de Overeenkomst, ongeacht of deze is gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, is beperkt tot een bedrag van € 1.000. De beperking bedoeld in dit artikel is niet van toepassing op schade die door een Partij is geleden als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de wederpartij.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, zoals niet genoten omzet of winst, gemiste besparingen of reputatieschade is uitgesloten.
 5. De Coaching Club linkt slechts coachees aan coaches en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de coaching sessies die de coach met deze coachees heeft. Iedere aansprakelijkheid hiervoor is volledig voor de coach zelf.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Indien een Partij zich op overmacht beroept, stelt zij de andere Partij onmiddellijk in kennis van alle bijzonderheden die haar beletten om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Partijen zullen elkaar raadplegen met betrekking tot de maatregelen die genomen moeten worden om de gevolgen van de overmacht zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk veilig te stellen
 2. Indien een overmachtssituatie ten aanzien van een Partij meer dan 30 dagen heeft geduurd, dan heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk effect.

Bereikbaarheid

De Coaching Club is per mail (powerup@coaching-club.nl) bereikbaar behalve op woensdag, zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens vakanties. Informatie over andere momenten van afwezigheid zal door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt.

Geschillen en toepasselijk recht 

 1. De Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst die partijen niet in der mine kunnen oplossen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wettelijk anders bepaald.

ALGEMENE VOORWAARDEN  COACH – Nicoline Schipper

Vertrouwelijkheid

De coach is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De coach houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De coach betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen coach, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (jouw coach verstrekt zonder jouw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/coachingsessies
De coach verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de coach te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal coachingsessies, waarin telkens zowel bij aanvang van het coachingsessie als afsluitend aan het coachingsessie een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder coachingsessie wordt tevens in overleg besloten of de coaching een vervolg zal krijgen. Een coachingsessie duurt telkens ongeveer 60-90 minuten, of anders indien afgesproken.

De coach mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

De coach verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (coach, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Kosten

Persoonlijke coachingsessie

Met ingang van 1 februari 2020 bedraagt het tarief voor een coachingsessie € 100,00 (euro) per sessie van maximaal 90minuten incl BTW. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste coachingsessie inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende coachingsessies. Met ingang van 1 januari 2021 zal het tarief voor een coachingsessie € 125,00 (euro) per sessie van maximaal 90minuten incl. BTW gaan bedragen.

Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een coach, arts en/of medisch specialist wordt € 250,00 per verslag in rekening gebracht.

Verdere toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website van de Coaching Club.

Business coachingsessie

Met ingang van 1 februari 2020 bedraagt het tarief voor een coachingsessie € 100,00 (euro) per 60minuten excl BTW. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste coachingsessie inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende coachingsessies. Met ingang van 1 januari 2021 zal het tarief voor een coachingsessie € 125,00 (euro) per uur excl. BTW gaan bedragen.

Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een coach, arts en/of medisch specialist wordt € 250,00 per verslag in rekening gebracht.

Verdere toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website van de Coaching Club.

Betaling

De factuur wordt cliënt per email toegestuurd.

De betalingswijze geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email/ whatsapp). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden volledig voor een uur in rekening gebracht.

Bereikbaarheid

Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden. Cliënt heeft altijd de mogelijkheid om een email of whatsapp te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

Op woensdag, zaterdag, zondag, feestdagen en tijdens vakanties is Coaching Club in principe niet bereikbaar. Informatie hierover zal door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt.

Als de coach door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

Als de coach door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf coachingsessies uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-coach in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid

De coach heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de coach is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden door één van beide of beide partijen per e-mail.